6b617c2f-6ef5-481b-a18b-a2295a945acd

Share

Read More

در مقاله زیر با ارث و شرایط ارث آشنا می شویم و آیا خارجی ها می توانند در ترکیه ملکی را وصیت کنند؟ و وراث قانونی در قوانین ترکیه چه کسانی هستند؟ و انوا...

مشاوره رایگان دریافت کنید

Please enter your name
Please enter your phone

Turkish Citizenship in One Click

Get your Turkish Citizenship by investing $250,000 now